Hva var det de sa

Nedenfor har jeg samlet noen sitater fra tekster jeg har lest gjennom mange år. Diktere, historikere, tenkere, som på ulike måter formulerer tanker knyttet til sivilisasjonsutvikling – og undergang, eller kanskje overgang til andre stadier, nye paradigmer. Sitatene danner litt av inspirasjonsgrunnlaget for undertegnedes private skriveprosjekter.

Bange anelser

Nelson Rockefeller.

Fortsatt vekst er absolutt påkrevet dersom alle Amerikas millioner skal få muligheter til å bedre sin livskvalitet.
Nelson Rockefeller

Jeg ville sørge for å leve i dag og ikke ta dagen i morgen for gitt. Har jeg som toppleder klart det? Så lenge jeg satt som leder, trodde jeg at svaret var ja. Nå, etterpå, erfarer jeg noe annet. Jeg kan i beste fall uttrykke tvil om svaret. Det er på de viktigste feltene i livet jeg merker tvilen vokse seg større i takt med løvet som faller fra trærne utenfor vinduet. Den gangen snakket jeg ofte om at jeg var klar over medaljens bakside. I ettertid sliter jeg med å forstå min bruk av det uttrykket. Ikke fordi jeg ikke ser baksiden, men fordi jeg ikke ser medaljen.
Jan Erik Langangen

Hvor lenge kan vi opprettholde et samfunnssystem hvor 0,01 prosent av befolkningen stikker av med hele gevinsten? Og hvorfor skal man gi redningspakker for å opprettholde dette systemet? Jeg skjønner ikke noe av dette.
Øystein Stray Spetalen

At kapitalismen gikk over lik, var velkjent, men protestene ble vakt da man endelig forsto at det neste kunne bli ens eget lik.
Rolf Peter Sieferle

Trond Berg Eriksen, norsk idéhistoriker.

Det moderne sivilisasjonsprogrammet har forhøyet innsatsen, lagt hele menneskehetens historie i potten og venter på at ruletten skal stanse. Casino-metaforen er knapt nok treffende fordi det nå er åpenbart for alle at man i beste fall kan redde noe av potten. Det er ingen gevinster å hente. Menneskets forhold til teknologien er blitt som slavenes forhold til sin herre: Vi forholder oss medhistorisk og reaktivt til utspill som kommer så tett og som er så ubegripelige at ingen kan beholde illusjonen om at det er våre ønsker som oppfylles, eller våre behov som dekkes. Verdenshistorien er nå ikke lenger de rike og mektiges eller de ivrige og glødendes historie, men teknologihistorie innvevd i en anonym økonomisk dynamikk. Det er i de lovmessigheter som oppstår i interferrensen mellom teknologi og kapitalisme at historiens formende og omformende krefter finnes nå. Vi er blitt som hestene som deltok i verdenshistoriens store slag, det vil si at vi er blitt momenter i andre krefters logikk.
Trond Berg Eriksen

Et barn som blir født i England har i dag ti ganger større sjanse for å komme inn på en nerveklinikk enn på universitetet. Dette kan gjelde som en indikasjon på at vi driver barn til galskap med større hell enn vi egentlig har med å oppdra dem. Kanskje er det vår form for oppdragelse som gjør dem gale.
R.D. Lang

Hvem vil ikke like tanken på å bli født på ny og få et helt nytt liv? Ulempen er: Hva slags liv blir det? Akkurat nå er det 5.400.000.000 mennesker på jorda [ca. 1980], og den store, store majoriteten er sultende sudanesere, druknende bangladeshere, frysende kurdere, lutfattige latin-amerikanere, og så videre. Sannsynligheten taler for at du blir født som en av disse fattige og dør etter et ganske kort og elendig liv. Mitt eget liv har vært fenomenalt godt. Tror du jeg vil ta sjansen på et annet liv som vil bli fenomenalt dårlig? Langt bedre å dø og bli til intet.
Isaac Asinov

•••

Nye tanker

Hva skal vi med nye tanker når vi har så mange gamle?
Jon-Hjalmar Smith

Fritjof Capra, østerriksk-amerikansk fysiker og forfatter av populærvitenskapelig/filosofisk sakprosa, mest kjent for boka «Fysikkens Tao».

Jeg er kommet til den oppfatning at vårt samfunn i dag befinner seg i en […] krise, og at denne krisen i hovedsak er en forståelseskrise
Fritjof Capra

Det moderne er historien om en permanent krise som forsøker å løse sine problemer med sprang framover – sprang som igjen forsterker krisen og krever nye sprang framover. Ideologisk sett er det et kjennetegn ved moderniteten at alle de de imaginære løsninger henlegges til en framtidsdimensjon som for så vidt er like irreell som det gamle stammesamfunnets mytiske fortid. Økonomi, teknologi, ideologi og den enkeltes behovsstruktur presser i samme retning: mot en kommende løsning som blir et fjernere og fjernere mål til tross for at endringstempoet vokser. Det moderne industrisystemets gevinster blir stadig mer tvetydige. De mest skeptiske hevder at systemet nå bare tilbyr løsninger på problemer det selv har skapt.
Trond Berg Eriksen

Hva det handler om nå er kanskje ikke så mye om å skaffe enda mer faktisk kunnskap. Det handler kanskje mer om å finne de rette bruksmåtene for de enorme kunnskapsmengdene vi allerede har samlet inn. Jeg tror altså, at vi ikke først og fremst mangler viten – det vi mangler er en tenkemåte som som setter oss i stand til å bruke den viten vi allerede har.
Kjetil Svanemyr

Hvor er livet vi har tapt ved å leve? Hvor er visdommen vi har tapt ved kunnskap? Hvor er kunnskapen vi har tapt ved informasjon?
T.S. Elliott

Erik Damman, forfatter og grunnlegger av organisasjonen «Fremtiden i våre hender».

For meg peker løsningen mer og mer mot en syntese eller et samarbeid mellom erkjennelsesmåter: En anerkjennelse av virkelighetens komplementære natur kan kanskje bare gripes av de komplementære sider av oss selv, slik de store fysikere forsøkte. Vi trenger den opplevede, ikke-tankemessige erfaring for å fatte helheten, og vi trenger den analytiske tenkning for å vurdere og korrigere våre ukritiske sannhetsopplevelser i forhold til den sansbare virkelighet – og for å sette de dypere krefter i oss selv inn i konstruktivt arbeid i den verden vi lever i.
Erik Damman

Derfor må også forholdet mellom moral og viten defineres på nytt. Hvis de fjerne konsekvenser nå er viktigere enn de nære, kan ikke lenger den umiddelbare viten strekke til. Den viten som er den kollektive og langsiktige etikkens forutsetning, må strekke seg langt utover øyeblikket. Kanskje må vi ta utgangspunkt i alminnelige og globale betingelser for menneskelivet, ja for liv overhodet, og derfra vende tilbake til enkelthandlingenes usynlige bidrag til artens være eller ikke-være.
Trond Berg Eriksen

Jeg tror ikke på en forvandling som bare skjer i ens indre. Som regel resulterer det ikke i noe som helst. Virkelig betydning får det bare hvis erkjennelsen umiddelbart følges opp med en like radikal ytre handling; noe som virkelig kan sees, som det første revolusjonerende skritt på en ny vei! Og hva den handlingen kan være, det kan ingen andre enn en selv finne ut av.
Erik Damman

Finn Alnæs, norsk forfatter (1932 – 1991).

Kunsten å leve i vår tid består i å overvinne angsten og forvandle energien i den til fryktesløse handlinger. For å klare det, må vi motsette oss de mange krefter som suggererer oss til å være passive eller nyte livet på nedverdigende måter. Framfor alt må vi nekte å la en kommende ødeleggelse av menneskeheten bryte inn i våre sinn allerede nå.
Finn Alnæs

Vi må være klar over at uten nedgang i konvensjonell rikdom går det ikk an å beskytte de myke verdier. Det er deilig å føle seg rik, det skal nemlig ikke så mye til. Men vi mangler trening i å legge merke til hva som gir den virkelige glede. […] Vi må også skaffe oss kunnskap om og følelse for nuets betydning. Stadig nye atspredelser fører bare til sløvhet. Så vidt jeg kan se fører et stort underholdningstilbud til stor kjedsommelighet. Vi blir underskuddsmennesker uten indre opplevelser. Så det gjelder å verne om de vesentlige ting i livet og resten skure. Og det er ikke bare mine ord. Fra oldtiden til nå har filosofene sagt det.
Arne Næss

•••

Sjanse og nødvendighet

Sjanse og nødvendighet er også aspekter ved den nye teori. Den måten systemet når et kritisk punkt på, kan inntreffe tilfeldig og kan ikke forutsies, men så snart et slikt kritisk punkt er nådd, blir systemet tvunget til å utvikle seg over i en ny struktur. På denne måten kommer sjanse og nødvendighet i virksomhet samtidig, og de virker som komplementære prinsipper. Det er dessuten ikke bare i utgangspunktet for den ustabile tilstand at det er umulig å forutsi hele prosessen. Når et system er blitt ustabilt, vil det alltid være minst to mulige strukturer som det kan utvikle seg til. Jo lenger vekk fra likevekt et system har utviklet seg, jo flere valgmuligheter vil det ha.
Fritjof Capra

Den reelle politiske diskusjonen i dag dreier seg ikke om den tradisjonelle rød/blå aksen, men om alternativer til det rådende industrisystemet og muligheten for kulturell og sosial kontroll av det tekniske og økonomiske kaos som de frisatte kreftene produserer. I dette bildet er kulturpessimismen et problem for seg. Det er ikke vanskelig å rettferdiggjøre kontroll og initiativer hvor det finnes klare begreper om hva som er ønskverdig. Men kulturpessimismen synes å ha nådd et punkt hvor man ikke bare er skeptisk til den rådende utviklingsretning. Også alternativene virker like lite fristende. Det har dukket opp en tvil om den moderne verdens grunnleggende verdier har vært de rette. Ingen taler lenger høyt og festlig om frihet, velstand og lykke. Det snarere et spørsmål om hvordan vi i all verden skal overleve konsekvensene av det som i siste hånd har vært våre egne valg.
Trond Berg Eriksen

Politikken kan betraktes på to måter: Enten som arbeid for å utvikle framskrittet – men da får vi problemer med å forstå og forklare hva framskritt er. Den andre måten er å vurdere politikken som arbeid for å unngå apokalypsen – verdens undergang.
Kjetil Svanemyr

Det store paradokset består: at maskinene som ble konstruert for å øke graden av frihet og makt, gir et stadig snevrere spillerom både for frihetens og maktens ønsker. Det eneste lyspunktet er at moralen og friheten aldri har hatt sannsynligheten på sin side.
Trond Berg Eriksen

Albert Camus, algirsk/fransk filosof og forfatter (1913 – 1960).

De herskende samfunnsmessige institusjoner vil uungåelig fortsette å forfalle og gå i oppløsning, mens den kommende struktur vil fortsette å vokse, og til slutt overta den ledende rolle. Etterhvert som vendepunktet rykker nærmere vil det bli klart at evolusjonære endringer i denne størrelsesorden ikke kan hindres gjennom kortsiktige politiske foranstaltninger, og denne erkjennelse representerer vårt sterkeste fremtidshåp.
Fritjof Capra

Jeg innser altså at det er helt umulig å komme utenom håpet, og at det kan overrumple selv den som forsøker å frigjøre seg fra det.
Albert Camus

•••

En line over en avgrunn

Friedrich Nietsche, tysk filosof og forfatter (1844 – 1900).

Mennesket er en line – spent mellom dyret og overmennesket: en line over en avgrunn. En farlig overgang og en farlig bro: farlig er det å se seg tilbake, farlig å nøle, enda farligere å stå stille.
Friedrich Nietsche

Hvis jeg holder den absurditet som bestemmer mitt forhold til tilværelsen for sann, hvis jeg lar meg gjennomtrenge av den følelse som griper meg ved synet av verden, og av det klarsyn som kreves for å vinne innsikt – så bør jeg ofre alt for å fastholde denne innsikt. Framfor alt bør jeg la mine handlinger bestemmes av den og følge den i alle dens konsekvenser. Jeg taler her om redelighet. Men jeg må først vite om tanken kan leve i en slik ørken.
Albert Camus

Fjodor Dostojevskij, russisk forfatter (1821 – 1881)

I stenen er ingen smerte, – smerten ligger i frykten for stenen. Gud er den smerte som ligger i frykten for døden. Den som beseirer smerte og frykt, han blir selv gud. Og da kommer det nye liv, det nye menneske, alt blir nytt…
Fjodor Dostojevskij (Kirilov i «De besatte»)

Så ti med alt dette snakk om guder! Men – overmennesket kunne dere skape! Av dere selv kan dere kanskje ikke skape overmennesket, mine brødre, men dere kunne omskape dere til overmenneskets fedre og forfedre: la dette være eders skapende vilje og ypperste skaperakt!
Friedrich Nietsche

***

Det hellige Troja

Sangmø, fortell om hin rådsnare helt som flakket så vide
da han til sist hadde styrtet i grus det hellige Troja.
Homer

•••

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.